1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (predajca), ktorým je M.Z.O., s.r.o.,Dohňany 534,  020 51 Dohňany, IČO: 46116788, IČ DPH: SK2023231331, prevádzka predajňa Motosport racing, Námestie slobody 1901, 020 01 Púchov a kupujúcim (zákazník), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke predajcu.

Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky, s ktorými ste sa vopred oboznámili. Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

2. Objednanie tovaru

Zákazník si môže v objednať akýkoľvek tovar v e-obchode. Objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:

Fyzická osoba

- meno a priezvisko, bydlisko zákazníka, PSČ
- telefón a e-mail zákazníka
- kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v e-obchode)
- množstvo požadovaných kusov produktov
- vybraný spôsob platby
- spôsob dopravy

Právnická osoba

- názov, obchodný názov, sídlo, miesto podnikania
- IČO a DIČ zákazníka a pokiaľ je registrovaný ako platca DPH, IČ DPH
- telefón a e-mail zákazníka
- kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v e-obchode)
- množstvo požadovaných kusov produktov
- vybraný spôsob platby
- spôsob dopravy

Predajca ručí za to, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať.

Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z občianskeho a obchodného zákonníka. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt. O tejto zmene budete kupujúci vopred informovaný e-mailom alebo telefonicky.

3. Ceny a platobné podmienky

Uvedené kúpne ceny sú maloobchodné ceny s DPH v mene EURO, bez poplatkov za dopravu. Odoslaním objednávky do nášho systému užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s cenou za doručenie. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Zákazník sa zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť, vrátane prepravných nákladov. Platba za tovar sa realizuje formou dobierky alebo v hotovosti v prípade osobného dodania.

4. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme spravidla do 24 hodín. Tovar, ktorý je na sklade vieme dodať  okamžite, do 1-2 pracovných  dní. Pri tovare, ktorý nie je na sklade, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade  Vás budeme do 24 hodín od dátumu objednávky  e-mailom alebo telefonicky  informovať o lehote,  v ktorej bude možné tovar dodať, spravidla 7  pracovných dní.  Ak doba dodania bude z technických príčin nesplniteľná, zákazník má možnosť objednávku zrušiť

5. Spôsob dopravy

Zákazník si môže vybrať spôsob dopravy nasledovne:

- Slovenskou poštou 1. trieda na dobierku
- tovar si môže prevziať osobne na predajni

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý. Balné nie je zahrnuté v kúpnej cene tovaru. V kúpnej cene tovaru nie je zahrnuté dopravné.

Po prevzatí tovaru si zákazník tovar musí vizuálne skontrolovať. Zákazník má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou. Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci.

6. Dopravné

Cena dopravného bude uvedená počas objednávania. Predajca si vyhradzuje právo zmeny prepravného v prípade, že sa jedná o rozmernejší náklad alebo vysokú poistnú sumu tovaru. O tejto zmene budete vopred informovaný e-mailom alebo telefonicky.

7. Vrátenie tovaru

Zákazník môže tovar vrátiť do 7 dní od doručenia, na vlastné náklady: osobne, kuriérom, v bezchybnom stave, originálnom a nepoškodenom balení. O vrátení tovaru musí do 7 dní od prevzatia výrobku informovať predávajúceho e-mailom alebo listom alebo telefonicky. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zákazník má možnosť vybrať si iný tovar, alebo mu bude vrátená sumu za objednaný tovar. Potom Vám peniaze za tovar ( bez poštovného) zašleme na Váš účet (Na vrátenie sumy si obchodník vyhradzuje lehotu 15 dní) po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Tovar pripravený na základe požiadavky osobitne pre jedného spotrebiteľa nie je možné vrátiť.

8. Storno

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 80% z celkovej ceny tovaru. Objednávku môžete stornovať e-mailom alebo telefonicky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 5-tich kalendárnych dní.

9. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar (bez poštovného ) zaplatenú.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

10. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru od vybraného prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave. Pokiaľ áno, tak je povinný ďalej skontrolovať, či ozaj došlo k poškodeniu tovaru v zásielke. O prípadnom poškodení tovaru behom prepravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tak prepravcu ako i predávajúceho, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru.

Ak je nutné tovar reklamovať, prosíme, zistené chyby oznámte čo najskôr predávajúcemu e-mailom na adresu motosport@stonline.sk, prípadne telefonicky alebo písomne na adresu spoločne so základnými údajmi:

- vaše údaje
- aký tovar reklamujete
- dôvod reklamácie
- termín nákupu

11. Záruka

- Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.
- Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.
- Na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje !!!
- Tovar, ktorý reklamujete, je vhodné vrátiť v pôvodnom obale.
- Povinnosťou je doklad o zakúpení.
- V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, alebo vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítavajú ceny poštovného a balného.
- Ak vznikne škoda pri preprave tovaru, za vzniknutú škodu zodpovedá dopravca.
- Záručná doba poskytovaná pri predaji tovaru je všeobecne 24 mesiacov odo dňa nákupu.

12. Ochrana osobných dát

Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Vaše údaje uchovávame v chránenej databáze na našom serveri. V priebehu tvorby objednávky sú dočasne uchovávané informácie, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávky, ako je obsah nákupného košíka a vaše prihlasovacie meno.

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky vyhradené výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby daňových dokladov a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím osobám. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. prevádzkovateľ internetového obchodu ktm-racing.sk sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára, nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácii, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne a včasné vybavenie objednávky, t.j. SLovenská pošta zabezpečujúca dodanie Vašej objednávky. Na prianie zákazníka prevádzkovateľ kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. O vymazanie svojich údajov z databázy alebo o zrušenie registrácie na ktm-racing.sk môžete požiadať prostredníctvom e-mailu motosport@stonline.sk alebo offroadparts@offroadparts.sk O vymazaní údajov, resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať e-mailom do 5 pracovných dní.

Využívaním našich služieb súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách e-mailom alebo telefonicky.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami

09.02.2009